Przejdź do treści

Miejskie Galerie Sztuki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Fundacja Nowa UAP serdecznie zapraszają na wystawę:

4 + 1 urodziny Pink TV only good news

9.12.2021–12.01.2022

wernisaż: 9.12.2021 godz. 18.00

Galeria Design UAP
ul. Wolnica 9, bud. E UAP, Poznań

galeria czynna/opening hours:
codziennie: 10:00–19:00
daily: 10 a.m – 7 p.m


4 + 1 urodziny Pink TV only good news

artyści: 

 • Aleksandra Majzel Wojtalewicz,
 • Dawid Wojtalewicz,
 • Paulina Łabuz Tarara,
 • Patryk Tarara

Pink TV only good news  – grupa artystyczna założona w 2016 roku w Antwerpii. Celem działania kolektywu jest tworzenie alternatywnych mediów dobrych wiadomości. 

Projekty Pink TV only good news były pokazywane m.in. podczas Billboard project Antwerpen, w M HKA  – Muzeum Sztuki Współczesnej w Antwerpii, MAS Muzeum w Antwerpii, Antwerp Art Weekend, na rezydencji artystycznej Paintings Charalampi 3 w Atenach, w ramach działań stowarzyszenia Halo Kultura w Gdyni oraz na VI Piotrkowskim Biennale Sztuki.

Manifest:

PINK TV only good news

PINK TV to portal dla, do i z 4 wymiarów oraz czterech zakątków świata.

Chcemy tylko dobrych wiadomości, naiwności piękna intelektualnego.

PINK TV łączy się świadome z nieświadomym, łączy technologię i wyższe formy komunikacji.

To drogowskaz dla poszukiwaczy piękna, wolny od cynizmu i sarkazmu.

Z dużą ilością wytrawnego, zdrowego humoru, by poważnie podejść do najważniejszych kwestii: społecznych i egzystencjalno ontologicznych.

PINK TV wierzy w estetyczne piękno.

PINK TV ma możliwość zmiany mediów przez sztukę.

PINK TV ma wielką dozę humoru i kryształowe serca.

Ze względu na przejrzystość naszych pomysłów jest rozweselające.

Bawi, edukuje światłem w najwyższej jakości.

PINK TV pomaga ugruntować korzenie i rozwijać skrzydła.

Dobrze cię widzieć, piękna

PINK TV rozpowszechnia słowo „piękno” i „dobroć”.

PINK TV tworzy wspólną wizję piękna, które uratuje świat.

Dobro widzenia z artystycznymi pozdrowieniami,

PINK TV only good news

pinktvonlygoodnews.wordpress.com


Aleksandra Majzel Wojtalewicz – Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kierunku Grafiki Warsztatowej 
oraz Grafiki Artystycznej na Królewskiej Akademii Sztuk w Antwerpii. Wyróżniona podczas 8 Biennale Grafiki Studenckiej 
w Poznaniu, jest stypendystką programu Erasmus na Narodowym Uniwersytecie Sztuki w Bukareszcie. Odbyła staż artystyczny w Aragorn’s Studio na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych na Karaibach. Jej działania artystyczne, w tym wystawy indywidualne i zbiorowe, odbywały się między innymi w Niemczech, Belgii, Stanach Zjednoczonych, Grecji, Chinach i wielu miastach w Polsce. Zajmuje się głównie drukiem płaskim – litografią oraz sitodrukiem. Oprócz samej grafiki, zarówno artystycznej jak i projektowej, jej twórcze działania rozszerzają się o instalacje i performance. Jest współzałożycielką grupy artystycznej Polish Art Benelux, dziennikarką czterowymiarowej telewizji Pink TV only good news oraz kapitanką autorskiego projektu Pink Star Line.

Dawid Wojtalewicz – urodził się 15 grudnia 1989 roku w Gostyninie, a dorastał w Gąbinie. Studiował malarstwo na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki z najwyższym wyróżnieniem oraz nagrodę Hugo Roelandt’a. Swoją wiedzę zdobył również na Akademii Sztuk Pięknych w Turnhout oraz w Ateńskiej Szkole Sztuk Pięknych. Odbył staż z ikonopisarstwa na półwyspie Athos. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ikonopisarstwem, tworzy murale 
i freski, zwłaszcza o tematyce religijnej i historycznej, oraz współtworzy artystyczne grupy; Pink TV only good news oraz Polish Art Benelux. Wystawiał m. in.:w Muzeum Sztuki Współczesnej w Antwerpii (M HKA), w Paryżu w konkursie Artagon, w galerii Verbeeck-Van Dyck w Antwerpii, Art Gallery Mara w Turnhout, w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina 
w Sannikach oraz innych zbiorowych wystawach w Belgii, Grecji, Holandii oraz w Polsce. Jego murale można zobaczyć m.in. 
w Gąbinie i na terenie Pałacu w Słubicach. Jego prace znajdują sięw kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz 
w prywatnych kolekcjach. Zdobył nagrodę w konkursie I Biennale Malarstwa Lubelska Wiosna w 2021 r. 

Paulina Łabuz Tarara  – W poprzednim wszechświecie inżynier budownictwa, w naszym strumieniu czasu absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki, stypendystka programu Erasmus na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii i programu MOST na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Członek grupy performatywnej Pink TV only good news i asystent na Wydziale Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Brała udział w wystawach na terenie Polski, Armenii, Włoch i Chin. W wolnym czasie podróżuje autostopem przez galaktykę.

Patryk Tarara – Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, oraz w ramach programu ERASMUS studiował w Atenach. Nie nazywa siebie artystą, jak twierdzi szczytem jego twórczości są bazgroły na marginesach zeszytów, tworzone podczas nudnych wykładów na studiach, czy spokojnych dni w pracy, jednakże mistrzowsko posługuje się słowem. Miał przygodę z TEDx, wiele razy przemawiał publicznie jako przewodniczący swojej szkoły, oraz zna kilka języków obcych. Swój rozmowny talent wykorzystuje w Pink TV only good news do występowania w roli prezentera i dziennikarza. Lubi grać w gry, dobrą książkę, puchate pieski z ogonkiem zakrętasem i podróżowanie autostopem.

4 + 1 birthday of Pink TV only good news

Artists: 

 • Aleksandra Majzel Wojtalewicz,
 • Dawid Wojtalewicz,
 • Paulina Łabuz Tarara,
 • Patryk Tarara

Pink TV only good news – an artistic group founded in Antwerp in 2016. The aim of the collective is to create alternative media of good news.

The Pink TV only good news projects were shown during the Billboard project Antwerpen, at M HKA – Museum of Contemporary Art in Antwerp, MAS Museum in Antwerp, Antwerp Art Weekend, at the artistic residency Paintings Charalampi 3 in Athens, as part of the activities of the Halo Kultura association in Gdynia and at the 6th Piotrków Art Biennale, among others.

Manifesto:

PINK TV only good news

PINK TV is a portal from the 4 dimensions to the 4 corners of the world.

PINK TV believes in aesthetic and intellectual beauty.

PINK TV links the conscious and the unconscious.

PINK TV links the technology and the higher forms of communication.

PINK TV wants to change the media in an artistic way.

PINK TV is free of cynicism and sarcasm.

PINK TV takes a serious approach to the most important issues.

PINK TV approaches us to social and existential issues.

PINK TV has a big dose of humour and crystal hearts.

PINK TV is cheering due to the transparency of our ideas.

PINK TV enlightens in the highest quality.

PINK TV helps to strengthen roots and spread wings.

PINK TV advertises the words ‘beauty’ and ‘goodness’.

PINK TV creates a shared vision of beauty that will save the world.

Pink TV is not sponsored by advertising.

Pink TV sponsors artistic advertisements.

See you soon

with a good vision!

PINK TV ONLY GOOD NEWS

pinktvonlygoodnews.wordpress.com


Aleksandra Majzel Wojtalewicz graduated from of the University of the Arts in Poznań with a degree in Graphic Techniques and the Royal Academy of Arts in Antwerp with a degree in Graphic Arts. She was honoured at the 8th Biennale of Student Graphic Arts in Poznań and holds a scholarship of the Erasmus programme at the National University of Arts in Bucharest. She completed an artistic internship at Aragorn’s Studio on the British Virgin Islands in the Caribbean. Her artistic activities, including individual and collective exhibitions, took place in Germany, Belgium, the United States, Greece, China and many cities in Poland, among others. She mainly deals with planographic printing – lithography and screen printing. In addition to graphic techniques and graphic arts, her creative activities include installations and performances. She is a co-founder of the Polish Art Benelux artistic group, a journalist of the four-dimensional Pink TV only good news and a captain of the original Pink Star Line project.

Dawid Wojtalewicz was born on 15 December 1989 in Gostynin and grew up in Gąbin, Poland. He studied painting at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp, where he obtained a master’s degree in art with the highest distinction and the Hugo Roelandt award. He also studied at the Academy of Fine Arts in Turnhout and at the Athens School of Fine Arts. He did an internship in icon writing on the Athos Peninsula. He deals with easel painting, icon writing, and creates murals

and frescoes, particularly on religious and historical topics, and co-creates artistic groups: Pink TV only good news and Polish Art Benelux. His works were exhibited: at the Museum of Contemporary Art in Antwerp (M HKA), in the Artagon competition in Paris, at the Verbeeck-Van Dyck gallery in Antwerp, at the Mara Art Gallery in Turnhout, at the Frederic Chopin European Art Centre in Sanniki and other collective exhibitions in Belgium, Greece, the Netherlands and Poland. His murals can be seen in Gąbin and on the premises of the Palace in Słubice, among others. His works are in the collection of the National Museum in Gdańsk and in private collections. He won an award in the competition of the 1st Painting Biennale Lublin Spring in 2021. 

Paulina Łabuz Tarara was a civil engineer in the previous universe. In our time stream, she graduated from the Faculty of Graphics of the Academy of Fine Arts in Cracow. She holds a scholarship of the Erasmus programme at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp and the MOST programme at the Academy of Fine Arts in Katowice. She is a member of Pink TV only good news performance group and an assistant at the Intermedia Department at the Academy of Fine Arts in Cracow. She took part in exhibitions in Poland, Armenia, Italy and China. In her spare time, she hitchhikes through the galaxy.

Patryk Tarara graduated from the University of Economics in Katowice and studied in Athens under the ERASMUS programme. He does not call himself an artist. As he claims, the pinnacle of his work is scribbles on the margins of notebooks, created during boring lectures at the university or quiet days at work, but he is a master of words. He had an adventure with TEDx, spoke in public many times as chairman of his school, and knows several foreign languages. He uses his orator’s talent on Pink TV only good news, where he is a presenter and journalist. He likes playing games, reading good books, playing with fluffy dogs with a curled tail and hitchhiking.


 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 07.12.2021, 13:21
 • Ostatnia edycja: 03.01.2023, 19:59